POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny. Nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy pomagamy Ci znaleźć odpowiedni produkt lub usługę, świadczymy dla Ciebie usługę, czy wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc lub przedstawienie swojej opinii.

Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych użytowników strony internetowej, klientów, innych osób, z którymi możemy się kontaktować. 

Dla celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”) oraz oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)., podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe i Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest CWC Robert Nowak z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Gwarna 5, 30-693 KRAKÓW, NIP: 6311006522 REGON: 351389782.

 Kontakt do  administratora- telefonicznie:  (+ 48) 506 003 824  bądź na adres e-mail: biuro@lashop.pl

Z uwagi na wymogi prawne, techniczne oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów możemy okresowo zmieniać niniejszą politykę prywatności. Wszelkie zmiany i aktualizacje będą na bieżąco publikowane na niniejszje stronie internetowej. 

Jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej polityki prywatności, przysługują Ci prawa opisane przez nas poniżej w odpowiednich miejscach niniejszej polityki prywatności. 

Jak wskazano wyżej dane osobowe usługobiorcy i klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynikają z działań podejmowanych przez usługobiorcę lub klienta w sklepie internetowym. O ile na przykład klient składając zamówienie ustali odpowiedni dla siebie odbiór przedmiotu zamówienia (np. osobiście lub przez pocztę), wówczas jego dane osobowe będą przetwarzane konkretnie dla realizacji celów umowy sprzedaży, co wymagać będzie określenia punktu, adresu docelowego lub też dla dostarczenie przesyłki przez kuriera realizującego przesyłki na zlecenie administratora.

Możliwe cele zbierania danych osobowych usługobiorców lub klientów przez administratora to zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej poprzez konto klienta lub marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.

Możliwe jest przekazanie danych osobowych klientów sklepu internetowego na rzecz następujących osób w poniżej opisanych przypadkach:

- Gdy klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wówczas administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora, przy czym udostępnienie danych następuje wyłącznie w niezbędnym zakresie koniecznym do dostawy przesyłki.

    • Gdy klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wówczas administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym, również tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych płatności.

      

    • organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych, w tym na przykład na żądanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym;

      

    • zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu, w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne;

      

    • zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych lub podobne zabezpieczenie;

      

    • platformy i dostawcy technologii marketingowej;

      

    • jeżeli administrator połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

Dane osobowe usługobiorców lub klientów sklepu internetowego, które mogą być przetwarzane przez Administratora, są następujące: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta, to jest dane identyfikujące na potrzeby wymogów fiskalnych i administracyjnych. 

Celem podania powyższych danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym. Informacja o zakresie wymaganych do zawarcia umowy danych jest zamieszczona na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.  We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań. 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo kontroli przetwarzania dotyczących Ciebie danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych może uniemożliwić lub ograniczyć jednakże zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym, gdyż do prawidłowego wykonania powyższych umów konieczn są pewne dane identyfikacyjne i informacyjne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy naszego sklepu. 

Twoje dane osobowe gromadzimy wylącznie w oparciu o dane przekazane przez Ciebie. Nie gromadzimy danych osobowych w oparciu o dane zebrane z innych źródeł czy baz danych, a także nie gromadzimy ich automatycznie. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych wymienionych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy. Dane osobowe podawane w takim przypadku są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest konieczność realizacji umowy, której  stroną jest klient lub konieczność podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest także niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,  realizowanych przez Administratora, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora podstawą takiego przetwarzania jest każdorazowo:

    1) uprzednia zgoda klienta lub

    2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, w szczególności za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.  

Zgodnie z artykułem 6(1)(f) RODO możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli to „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Twoje] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”. 

Nasze działania tak naprawdę pomagają nam oferować Ci lepiej spersonalizowaną, wydajną obsługę, więc wszyscy odnoszą korzyść! Oczywiście masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ale może to uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie umowy zawartej z Tobą.

Musimy także zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej firmy, abyśmy mogli kontynuować świadczenie usług na rzecz takich Klientów, w tym na Twoją rzecz. We właściwych przypadkach musimy więc również wykorzystywać Twoje dane dla celów naszych wewnętrznych czynności administracyjnych, fiskalnych, czy rozliczeniowych.

Mamy także własne zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których wypełnienie leży w naszym uzasadnionym interesie. Jeżeli uważamy to w dobrej wierze za konieczne, możemy udostępniać Twoje dane w związku z postępowaniami sądowymi, karnymi, skarbowymi, administracyjnymi.

Zgodnie z Art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami. 

W zależności od tego, co dokładnie robimy z Twoimi informacjami, zgoda ta będzie udzielana w systemie opt-in lub soft opt-in.

Zgodnie z Art. 4(11) RODO przez zgodę należy rozumieć „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. 

Ta defincja oznacza, że:

    • musisz udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Ciebie;

    • musisz wiedzieć, na co się zgadzasz, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Ci wystarczających informacji; o powinieneś mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzasz, a na które nie; 

    • oraz

    • musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, a udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. 

      My będziemy natomiast rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

W niektórych przypadkach będziemy mogli opierać się na zgodzie w systemie soft opt-in. Możemy sprzedawać Ci produkty lub usługi dostarczane lub świadczone przez nas, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu takiej korespondencji.

      Jak wspomniano, masz prawo wycofać swoją zgodę na te działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie. 

 

KONTROLA I DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

       

       W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

       - wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do 

       -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

       

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Uzyskawszy dane na Twój temat, używamy ich na wiele sposobów. Podstawowe sposoby używania danych dotyczą:

    • działań sprzedażowych,

    • działań marketingowych,

    • działań koniecznych w zakresie praw i obowiązków.

      

      Działania sprzedażowe, to przede wszystkim:

      

    • gromadzenie Twoich danych pozyskanych od Ciebie w procesie rejestracji i zakładania konta użytkownika w sklepie internetowym, 

      

    • gromadzenie danych pozyskanych od Ciebie w procesie zamawiania i realizacji zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym,

      

    • przechowanie i przetwarzanie danych uzyskanych od Ciebie,

      

    • przesyłanie Twoich danych dla podmiotów zewnętrznych, które pośredniczą lub wykonują inne usługi (poczta kurierska) w procesie dostarczenia przesyłek dla Ciebie, jak również które wykonują usługi w zakresie rozliczania płatności drogą elektroniczną,

      

    • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów;

    • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami trzecimi w związku z realizacją usług na Twoją rzecz;

      

    • usprawnienie naszych procesów płacowych i fakturowych;

      

    • wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków, ceł  i innych opłat publiczno-prawnych.

      

      Działania marketingowe, to przede wszystkim:

      

    • przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;

    • przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci wyselekcjonowanych, istotnych materiałów marketingowych lub innej korespondencji, która według nas może Cię zainteresować,

    • umożliwienie nam rozwoju i wprowadzenia na rynek innych produktów i usług;

    • promowanie nowości wydawniczych i muzycznych, które mogą Cię interesować,

      

    • przesyłanie Ci szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o nowościach wydawniczych i muzycznych, które według nas mogą Cię zainteresować;

      

    • przekazywanie Ci informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują Ci z tytułu Twojej relacji z Administratorem.

      

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, to oczywiście masz prawo do sprzeciwu.

      Działania w zakresie praw i obowiązków odnoszą się do ustalenia, wykonania, obrony lub ochrony praw majątkowych lub niemajątkowych, zarówno Administatora danych, Twoich, jak i osób trzecich. W niektórych przypadkach powyższych działań konieczne jest wdrożenie działań dotyczących praw i obowiązków, zarówno gdy dotyczy to interesów prawnych i finansowych Administatora, ale także Twoich lub osób trzecich.

PROFILOWANIE

Wszystkie nasze działania aktualnie związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi. W przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii, gdzie wykorzystane będą systemy eksperckie lub uczenie maszynowe w celu przeprowadzenia procesu selekcji oferowanych produktów od początku do końca we właściwych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa.

We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań. Jeżeli nie wyrazisz zgody na profilowanie, Twoja aplikacja będzie w dalszym ciągu podlegać ręcznej weryfikacji pod kątem selekcji oferowanych produktów, ale może to ograniczyć jego funkcjonalność i prawidłową selekcję powyższych produtków.

Państwa dane mogą być w efekcie przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu oprogramowania stosowanego do realizacji profilowania (np. Google Analitics).

Masz jednakże prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy udostępnić Twoje dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii:

    • Gdy klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wówczas administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora, przy czym udostępnienie danych następuje wyłącznie w niezbędnym zakresie koniecznym do dostawy przesyłki.

      

    • Gdy klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wówczas administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym, również tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych płatności.

      

- organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych, w tym na przykład na żądanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym;

- zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu, w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne;

- zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych lub podobne zabezpieczenie;

    • platformy i dostawcy technologii marketingowej;

    • jeżeli administrator połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

Przy uwzględnieniu powyższego, a także dla realizacji celów i sposobów przetwarzania danych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a)  procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom Administratora, w zakresie koniecznym do realizacji celów przekazania danych osobowych opisanych wyżej;

c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

d) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

f) podmiotowi, który jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego;

g) podmiotowi realizujacego płatności elektroniczne.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem.

Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator przekazuje informację, iż niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego, a każda inna strona internetowa może działać według innych zasad, w tym w zakresie polityki prywatności. 

Funkcjonowanie sklepu internetowego jest zabezpieczone przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W tym celu administrator udostępnia następujące środki techniczne powyższym działaniom w sposób następujący:

    1)  Poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

    2) Poprzez dostęp do konta użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli nie mieliśmy z Tobą istotnego kontaktu przez okres dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania, w tym na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym. 

Przez „istotny kontakt” mamy na myśli na przykład komunikację pomiędzy nami, w tym ustną lub pisemną, lub Twoje aktywne korzystanie z naszych usług online. Otrzymanie, otworzenie i przeczytanie przez Ciebie e-maila lub innej wiadomości cyfrowej nie liczy się jako istotny kontakt poza przypadkami serii kliknięć lub bezpośredniej odpowiedzi. 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa,

- okres przez jaki są świadczone usługi,

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora wynikających z umów zawartych przy Państwa udziale,

- okres, na jaki została udzielona zgoda.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIĆ JE LUB WYCOFAĆ?

Gdy Twoje dane osobowe już znajdują się w naszym posiadaniu, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Możesz każdorazowo skontaktować się z nami i udzielimy Ci szczegółowych informacji o Twoich przetwarzanych danych. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów. 

Twoje prawa do Twoich danych przetwarzanych przez nas są opisane w powołanych na wstępie przepisach, w związku z powyższym masz w odniesieniu do powyższych danych osobowych prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) przeniesienia Twoich danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu.

Prawo to umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów: 

    • nasze uzasadnione interesy;

    • umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;

    • przesyłanie Ci materiałów marketingu bezpośredniego; oraz 

    • dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni, chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu. 

Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki, które mają swoje uzasadnienie w przepisach prawa nakładających na nas obowiązek przechowywania danych z uwagi na uzasadnione roszczenia, prawo do obrony praw majątkowych i niemajątkowych, a także wymogi fiskalne i administracyjne. 

 Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Twoich uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:

- możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami; lub

    • przetwarzamy Twoje dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.

      

      

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład ustaleń marketingowych lub automatycznego profilowania), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy.

WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo:

    • poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; oraz

    • odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję. 

      

WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji.

PRAWO DO WYMAZANIA

W niektórych sytuacjach, na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych, masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni, chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki,  które mają swoje uzasadnienie w przepisach prawa nakładających na nas obowiązek przechowywania danych z uwagi na uzasadnione roszczenia, prawo do obrony praw majątkowych i niemajątkowych, a także wymogi fiskalne i administracyjne. 

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje uzasadniające żądanie wymazania danych muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

- dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;

- jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;

- dane były przetwarzane bezprawnie, czyli w sposób niezgodny z RODO;

    • konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub

    • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane.

Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

- skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

- spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;

- dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;

- dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub

- w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych, w tym na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów, klikając w link anulowania subskrypcji w e-mailu lub aktualizując swoje preferencje w naszym centrum ustawień preferencji na stronie internetowej Administratora, uprzednio logując się na swoje konto lub podając swój adres e-mail. 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Możemy również bezpośrednio przekazać Ci dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do:

    • danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka);

    • danych osobowych przekazanych przez Ciebie; oraz 

    • danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu realizacji umowy.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: 

    • ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej;

    • udzielenia przez Ciebie zgody; lub 

    • konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego. 

       

Okoliczności, w których jesteś uprawniony do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, są następujące:

- podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana.

- sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

- jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz

    • jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

      

Jeżeli udostępniliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Cię przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

      

PRAWO DO POPRAWY DANYCH

      

      Masz również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Cię również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI W ORGANIE NADZORU

      

Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru.

Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujesz różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas.

Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, możesz skontaktować się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa. Możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego. Przykładoweo mogą być zapisane a dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć np. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

POLITYKA COOKIES

Serwisy internetowe sklepu internetowego mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu sklepu internetowego, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwisy Sklepu Internetowego tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, do badania potrzeb użytkowników.

Informujemy, że użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w szczególności istnieje możliwość ich zablokowania. Zazwyczaj przeglądarki domyślnie dopuszczają korzystanie z plików cookies, dlatego zalecamy sprawdzenie odpowiednich ustawień. Należy pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienie korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym niniejszego.

Pliki cookies stosowane w serwisach sklepu internetowego nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako klientów sklepu internetowego bądź indywidualne osoby.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

    • identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

    • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

    • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

    • dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy, przykładowo dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;

    • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy. Zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. 

Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów sklepu Internetowego. Skutkiem braku danych z plików Cookies może być nieprawidłowa funkcjonalność sklepu internetowego, np. niemożliwe będzie przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.  

RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

- sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Twojego komputera lub

    • trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Wykorzystujemy trwale pliki cookies dla celów Google Analytics i personalizacji.

Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:

Niezbędne pliki cookies: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia Ci efektywnego korzystania ze strony internetowej, więc nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych Ci na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o Tobie, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, gdzie byleś w internecie.

Pliki cookies związane z wydajnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania naszej strony internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy strony internetowej są najpopularniejsze.

Pliki cookies związane z funkcjonalnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętanie Twoich wyborów przy składaniu zamówienia i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy Ci na przykład przekazać wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzystasz. Tego rodzaju pliki cookies mogą być również wykorzystane do zapamiętania zmian, których dokonałeś w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które możesz personalizować. Mogą być również wykorzystane do udostępnienia Ci usług, których zażądałeś, jak na przykład obejrzenie filmu lub komentowanie bloga. Informacje zbierane przez te pliki cookies są zwykle zanonimizowane.

Pliki cookies dotyczące personalizacji: Tego rodzaju pliki cookies pomagają nam reklamować szczegóły potencjalnych produktów, które według nas mogą Cię zainteresować. Są one trwale, tak długo, jak długo będziesz u nas zarejestrowany i oznaczają, że kiedy się zalogujesz lub wrócisz na stronę internetową, możesz zobaczyć produkty podobne do tych, które przeglądałeś poprzednio.  

Inna klasyfikacja plików cookies:

- sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Twojego komputera lub

- trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Wykorzystujemy trwale pliki cookies dla celów Google Analytics i personalizacji.

Eliminacja plików cookie

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki:

 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

DODATKOWE INFORMACJE

Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Klientów na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego podawane przez Klienta w procesie logowania do konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Klientom  bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

Gdy Klient uzyskuje dostęp do usług Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Klienta.

Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klienta, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać usługi realizowane w ramach Sklepu internetowego. Adres e-mail Klienta może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług.

Ta strona korzysta z ciasteczek ->więcej